Návštěvní řád


1. Minimální počet návštěvníků v prohlídce je stanoven na 5, maximální počet na 12 osob. Ve výjimečných případech po předchozí dohodě lze počet návštěvníků zvýšit na 15. Pro tento počet je nutno zajistit 2 průvodce.
2. Návštěvní trasa je vedena částečně vertikálně cca 28 m po žebřících, proto by návštěvníci a zákonní zástupci návštěvníků měli zhodnotit svou fyzickou kondici a zdatnost.
3. Návštěvní trasa je přístupná pouze osobám starším 12 let a osobám bez tělesného hendikepu či postižení.
4. Vstup do podzemí je povolen osobám bez zásadních zdravotních obtíží, nedoporučuje se vstup osobám trpících klaustrofobií (strach z uzavřených nebo omezených prostor) a akrofobií (strach z výšek nebo hloubek).
5. Za děti do 15-ti let ručí jejich zákonný zástupce nebo přítomný pedagogický dozor.
6. Návštěvníkům do 15-ti let bez doprovodu zletilé osoby nebude vstup do podzemí umožněn.
7. Provozovatel zapůjčí návštěvníkům důlní lampu a ochrannou přilbu, případně ochranný oděv.
8. Vstup do hornoměstského podzemí je povolen jen s ochrannou přilbou, s rozsvícenou důlní lampou, v pevné obuvi a ve vlastním oděvu odpovídajícímu prostředí dolu – provozovatel neručí za poškození či ušpinění oděvu či obuvi. V důlním prostředí se teplota vzduchu i v letních měsících pohybuje kolem 7 °C a vlhkost 99%.
9. Návštěvníci velkého okruhu musí mít při průchodu lezním oddělením volné obě ruce. Při průchodu lezním oddělením se nedoporučuje mít větší batoh, zavěšenou kabelu atp.
10. Provozovatel požaduje přítomnost návštěvníků u obslužného objektu min. 15 min před zahájením prohlídky. Po zakoupení vstupenky návštěvník obdrží ochranné pomůcky
a absolvuje instruktáž a seznámení s návštěvním řádem.
11. Prohlídka je zahájena u vstupního portálu Úpadnice na Staré patro.
12. Prohlídka podzemí dolu trvá cca 60 – 90 min dle počtu návštěvníků v jedné skupině.
13. Po ukončení prohlídky provede průvodce kontrolu počtu osob a vrácených ochranných pomůcek.
14. Podzemí není bezbariérově uzpůsobeno, malý prohlídkový okruh je pro hendikepované osoby možný za účasti doprovodné osoby.

Povinnosti návštěvníků

1. Vstup do podzemí v Horním Městě je možný pouze za doprovodu průvodce nebo jiné pověřené osoby.
2. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů ochrany přírody je návštěvníkům zakázán vstup do prostor podzemí mimo provozní dobu prohlídkového období příslušného kalendářního roku.
3. Všichni návštěvníci jsou po dobu trvání prohlídky povinni dodržovat následující provozní a bezpečnostní opatření:

• zákaz kouření, používání otevřeného ohně a odhazování odpadků či jiného znečišťování prohlídkové trasy
• zákaz opuštění výpravy a odbočení z trasy prohlídky do nepřístupných částí podzemí
• zákaz sahat na exponáty a manipulovat s nimi
• zákaz vstupu do podzemí podnapilým osobám a osobám pod vlivem jiných psychotropních látek
• brát s sebou zvířata do podzemí je návštěvníkům zakázáno
• je zakázáno ulamovat krápníky nebo sintrové vrstvy, je zakázáno malovat po stěnách, je zakázáno odnášet si minerály a vzorky hornin
• zákaz nošení do podzemních prostor objemná zavazadla, batohy, sportovní náčiní, turistické hole, deštníky apod.
• jíst a pít, vstupovat do podzemí se zmrzlinou, nápoji apod.
• jinak narušovat klid a pořádek
• je přísně zakázáno vstupovat do uzavřených prostor, lézt nebo šplhat na vyvýšená patra nebo vyvýšené prostory.

• dbát pokynů průvodce
• dbát zvýšené opatrnosti (žebříky atd.)
• dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v podzemí vzhledem k místní omezené profilové výšce podzemních chodeb
• vždy mít nasazenou přilbu
• nevstupovat do prostor za ohrazením nebo za hráze
• při jakékoli nepředvídané události zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce,
• při vypnutí osobního svítidla je návštěvník povinen se zastavit na místě a dále se řídit pokyny průvodce
• neprodleně hlásit průvodci jakékoli poranění, nevolnost či opuštění výpravy.

• ohleduplně nerušit výklad průvodce hlasitým hovorem a jiným hlukem v podzemí
• navzájem kontrolovat psychický a fyzický stav ostatních návštěvníků

• vstupovat na žebříky se smí jednotlivě. Na žebříku smí být pouze jedna osoba. V případě výstupu dětí je možno, resp. je nutno při výstupu provádět jištění
• na jednotlivých částech celého lezního oddělení se mohou zdržovat max. 4 osoby
• je přísně zakázáno vystupovat mimo prostor žebříků
• po výstupu na Starém patře umožnit výstup ostatních osob.