Krótka historia wydobycia rud Pb-Zn w Górnim Mieście po 1945 roku

Po zakończeniu II wojny światowej nastąpiły zmiany w rozwoju górnictwa. Zmiana nastąpiła w wyniku koncentracji wpływów sowieckich na Czechosłowacji. Kolejnym czynnikiem była nacjonalizacja przedsiębiorstw górniczych. Ekstensywne wykorzystanie surowców mineralnych oraz rosnące zapotrzebowanie przemysłu na surowce i energię doprowadziły do ​​wykorzystania kiepskich i często niskiej jakości zasobów krajowych, do których napływały dotacje państwowe. Aby zapewnić bezpieczeństwo surowcowe, środki przeznaczono na poszukiwanie złóż surowców mineralnych na naszym terenie.

Akcję poszukiwawczą przeprowadzono w okolicach Rudy, Tvrdkowa, Górnego Miasta, Rýmařova oraz od Dolnych Moravic do Małej Morawki. Skupiono się na rudach polimetalicznych zawierających ołów, cynk i srebro. W pobliżu wsi Górne Miasto za pomocą otworów wiertniczych odkryto złoża rud o długości 1400 m, sięgające do głębokości 300 m m. Odwierty te wykonano w 1954 r. w złożu głównym w Horním Město, później bezpośrednio w budynkach i ogrodach tej gminy. Na podstawie badań przeprowadzonych przez Czesko-Morawskie Badanie Rud, dokładna lokalizacja złoża rudy, a także między innymi lokalizacja starszych wyrobisk górniczych znajdujących się bezpośrednio w katastrze Horní Město, jak np. Św. Magdalena Kluft, szyb Ignacy. Stopniowo całe złoże katastru Horní Město zostało pokryte 115 studniami powierzchniowymi, z których jedna sięgała głębokości aż do 1200 metrów. Studnia ta znajdowała się w pobliżu drogi w kierunku Skály – Rešov.

W północno-wschodniej części Górnego Miasta, Szyb Jaromír, który osiągnął głębokość 175 m i wydobyto z niego 2200 m korytarzy. Na południowym krańcu Horníego Města znajduje się sztolnia Josef z ujściem na wysokość 614 m, która nastąpiła po złożeniu rudy wykrytym studniami z powierzchni. Ponadto w południowo-zachodniej części wsi wykopano Nowy szyb, który osiągnął głębokość 147 m i był połączony kominami i korytarzami z tunelem Josef i szybem Jaromír. Odpady wydobyte podczas tej głębokiej kopalni zostały rozdrobnione i zdeponowane na hałdzie w pobliżu Nowej Kopalni. Rozdrobniony materiał był na bieżąco wywożony i wykorzystywany na potrzeby wsi i okolic, w związku z czym nie nastąpiło zwiększenie wielkości składowiska.

Do 1.5. 1965 przejął złoże Rudné doly Jeseník jako przedsiębiorstwo górnicze od Służby Geologicznej Powiatu Brneńskiego. Następnie nastąpił etap technicznego przygotowania wydobycia, budowy lub modyfikacji obiektów powierzchniowych oraz drążenia szybów kopalnianych. Prace przeprowadzono przy pomocy pracowników zakładu RD Horní Benešov, do którego przyłączono zakład Horní Město. Byli też pracownicy techniczni z RD Jeseník, którzy współpracowali z organizacjami badawczymi i zakładami uniwersyteckimi. Działalność górniczą z wydobycia rozpoczęto w 1966 roku i wyznaczono obszar wydobycia o wielkości 0,9 km2. Wydobycie trwało do 1970 r., kiedy to wydobyto tu 216 617 ton rudy Zn-Pb-Ag o średniej metaliczności 2,50% Zn i 0,50% Pb. W 1968 r. osiągnięto najwyższe wydobycie wynoszące 60 330 ton. W sumie wykopano 2130 m korytarzy i 1221 m kominów.

Hutnictwo wydobywanych rud było akceptowalne, a do wydobywania złóż stosowano metodę składowania. Inną metodą wydobycia była metoda swobodnego cięcia, stosowana w złożach ze stałą skałą macierzystą. Metoda pozwala osiągnąć wysoką wydajność przy niskich kosztach, a uzyskana rada jest minimalnie zanieczyszczona. Oczyszczone tereny pozostały puste po zakończeniu wydobycia. Do urabiania korpusów łożyskowych o nachyleniu mniejszym niż 50° stosowano metodę urabiania komorowo-filarowego. Metoda polegała na wydobywaniu złoża w komorach o regularnych kształtach, oddzielonych filarami w regularnych rzędach.

W 1970 wydobycie zostało przedwcześnie zakończone ze względów ekonomicznych, które obejmowały także upadek metalurgii. Wydobywana ruda nie była na terenie Górnego Miasta przetwarzana, a jedynie rozdrabniana na powierzchni i czasowo składowana. Niekorzystnie na to wpływała konieczność transportu odpadów poflotacyjnych z Horníego Města do oddalonej o prawie 40 km oczyszczalni RD Horní Benešov, gdzie odpady poflotacyjne poddano obróbce metodą selektywnej flotacji wraz z rudą ze złoża Horní Benešov. Całkowite przychody z wydobycia były niższe od oczekiwanych i kształtowały się na 30 rok. 9. 1970 Zaprzestanie prac górniczych w Horním Město. Następnie przystąpiono do zabezpieczania kopalni i prac likwidacyjnych. Teren kopalni został zalany wodą, wybrane kopalnie odkrywkowe, np. kopalnia Jaromír, zasypano kruszywem.

W listopadzie 2006 likwidowano obszar górniczy złoża Horní Město i ogłoszono zamknięcie budowy nad eksploatowaną częścią złoża.